Freerslev - landsby lidt øst for Haslev

  • Freerslev kirke

Skoler i Freerslev

Rytterskole

Tryggevælde Rytterdistrikt

Opført 1724 og afhændet til Bregentved Gods 1747. Samme år som rytterskolen blev opført, oprettede man endnu en skole i Høsten, så børnene fra Høsten og Høstentorp fil mindre langt til skole. 1815 blev degnekaldet i Haslev-Frerslev nedlagt til fordel for skolevæsenet.

På rytterskolen udskiftede man 1834 tegltaget, som var meget forfaldent, og lagde i stedet stråtag på bygningen. Det blev delvis finansieret ved salg af de de gamle teglsten, som endnu kunne anvendes, og sparede derfor de gennemgående fattige beboere den betydelige udgift ved udskiftning af nyt tegltag.

Efter at have været udsat nogle år på grund af krigen i 1864, blev rytterskolen afløst af en ny skole i 1868 ´í stedet for den af højsalig kong Frederik den Fjerde skjænkede gamle Skole, beliggende nord herfor´, som der står på den endnu bevarede skolesten fra den nyopførte skole.

Tavlen er bevaret og hænger i dag ved hovedindgangen på den nuværende Frerslev skole fra 1953. (hang på denne plads er nu 82007) tilbage på den oprindelige bygning i den østlige udkant af Freeslev). Stenen er ganske velbevaret.

Skoleholdere Information og links

  • 1724? - 1774 Lars Nielsen (Grønbæk)
  • 1774 - 1801 Peter Andersen Holm
  • 1801 - 1818 Gotfred Funch
  • 1819 - 1831 Hans Jensen Saltofte
  • 1832 - 1838 Jens Andreas Cappelern
  • 1838 - 1847 Adam Wilhelm Seidenfaden
  • 1847 - 1877 Johan Andreas Melsted

En visitats i 1808 gav anledning til bemærkning om, at ´Skoleholder Funch, en brav Mand, der vel kunne behøve nogen mer Uddannelse og flere Kundskaber, men som med Tro og nidkær Flid efter Evne arbejder i sin Stilling, og hvis Ungdom derfor ej heller er slet. Skolegang ikke forsømt som mange andre Steder, dog ikke stadig, som den burde´.

Rytterskole

Skole

1953 -

Print/export