Litra er indenfor den danske jernbaneverden betegnelser for forskellige typer materiel. Litra består af et eller flere bogstaver, i enkelte tilfælde kombineret med tal.

Litra er ikke forkortelser, og de enkelte bogstavers betydning er udelukkende af praktisk skelnende karakter.

I Tyskland anvendes Baureihe og i England Class, som i begge tilfælde er tal.

DSB

Damplokomotiver

Da Sjællandske Jernbane Selskab (SJS) i 1847 indviede den første jernbane i Kongeriget Danmark mellem København og Roskilde, benævnedes lokomotiverne kun med navne, f.eks. „ODIN“, „KJØBENHAVN“, „KORSØR“, „SJÆLLAND“, „DANMARK“ etc. Disse navne blev stort set senere kun taget fra den nordiske mytologi. Denne tradition varede helt til 1885 ved De Danske Statsbaner-Sjællandske Distrikt (DSB-S). For at holde styr på lokomotivtyperne, blev ens lokomotiver ofte benævnt efter typisk det først leverede, f.eks. „Odin-klassen“.

Ved forlængelsen af København - Roskildebanen helt til Korsør i 1856, introduceredes også nummersystemet, da der kom flere lokomotivtyper til. Beslutningen om at indføre et nummersystem var dog tilsyneladende allerede taget i 1853, da der bestiltes lokomotiver til den ny banestrækning.

Ved nummersystemets indførelse placeres driftsnummer også på siden af kedlen over navnet. Da de forskellige lokomotiver fik monteret førerhuse (oprindelig benævnt „Veirhuse“= vejrhuse ved SJS og DSB-S), blev både nummer og navneplade monteret på siden af førerhusene. Muligvis startede på samme tidspunkt også påsætningen af driftsnummeret på den todelte røgkammerdør. Efterhånden som der anskaffedes flere og flere forskellige lokomotiver med vidt forskellige ydelser, blev det dog nødvendigt, at indføre et andet system, der lettere gjorde det muligt, at adskille de forskellige typer. Derfor indførte SJS i 1871 som første selskab i Danmark en klassificering med bogstaver af de enkelte lokomotivtyper. Klassificeringssystemet blev i 1879 også indført ved De Danske Statsbaner, Jylland-Fyn (DSB-JF). Her blev klassificeringen dog benævnt som litra. Fra ca. 1890 ændrede DSB-S også betegnelsen „klasse“ til „litra“. Systemet med bogstaver - litrering - for de enkelte typer af lokomotiver, blev senere overtaget og videreført ved DSB i 1892.

Ved den fuldstændige sammenlægning af de to statsbaner i 1892, fik de litra ved DSB-S, der havde bogstavbetegnelsen fælles med de ved DSB-JF indførte litrabetegnelser, tilføjet et „s“ til hovedlitra. F.eks. blev DSB-S klasse F til DSB litra Fs. Samtidig hermed ændredes nummersystemet og de sjællandske lokomotiver blev indført i den af DSB-JF startede nummerrækkefølge. Alle maskiner blev omnummererede hovedsageligt i serien 2xx, for H-maskinerne dog i 3xx. De fleste af lokomotiverne fik simpelthen cifferet 2 eller 3 foran det hidtidige nummer. Men, da flere af de sjællandske typer ikke havde sammenhængende nummerering, benyttede man lejligheden til at bringe dem sammen, hvilkede bevirkede, at flere af disse lokomotiver fik helt nye numre.

Senere blev det dog nødvendigt også at tilføje et „J“ på nogle tidligere DSB-JF lokomotiver, da DSB ønskede at genanvende deres litrabetegnelse ved nyanskaffede lokomotivtyper, f.eks. Litra KJ og DJ.

Ved indlemmelsen af Sydfyenske Jernbaner (SFJ) i 1949, overtog DSB et antal lokomotiver af forskellig type. De fik DSB-litra efter hvilke lokomotiver, de mindede om, men med et F tilføjet (f.eks. AF, BF, DF osv.).

Motormateriel

De første motorvogne hos DSB fik litra M, men det blev hurtigt nødvendigt med yderligere skelnen, så man tilføjede et ekstra bogstav til hver af de enkelte typer (f.eks. MA, MC, ME osv.). Dette system benyttedes og gør det stadig også til motorlokomotiver.

Personvogne primært beregnet til at køre sammen med motorvogne, herunder i togsæt, har F som hovedlitra, i det der dog tidligere brugtes A til 1. klasses personvogne.

De tre første generationer S-tog fulgte principperne ovenfor. Med 4. generations S-togene fra 1996 gik man imidlertid overtil hovedlitra S uanset de enkelte vogntypers indretning.

I fjerntrafikken introduceredes hovedlitra E i 1984 til ellokomotiver og motorvogne i eltogsæt.

Vogne

Hos DSB og i UIC's internationale systemer skelnes traditionelt mellem hovedlitra og underlitra.

 • Hovedlitra er bogstaver, der karakteriserer en bestemt hovedtype materiel, f.eks. personvogne med 1. klasse eller godsvogne med køleagregat.
 • Underlitra er bogstaver, der angiver bestemte egenskaber, f.eks. om en vogn er styrevogn eller er over en bestemt længde.

Dertil kommer en type der også kaldes underlitra, men som har til formål at skelne forskellige typer indenfor den samme hovedtypegruppe fra hinanden. Disse er ikke angivet de nedenstående lister.

Lidt om bogstaver

Som nævnt i indledningen er litra ikke, som nogle tror, forkortelser. F.eks. betyder ME ikke motorelektrisk, selvom der vitterligt er tale om et dieselelektrisk motorlokomotiv. Derimod er der dels tale om bogstaver med praktisk betydning (her M for motorlokomotiv eller -vogn) og dels bogstaver til skelnen mellem typer (her E der lige så godt kunne have været f.eks. F eller G). I nogle tilfælde har man dog mere eller mindre bevidst valgt bogstaver med sigende betydning, f.eks. E for ellokomotiv og k for kiosk. Men ofte er valget blot beroet på tilfældigheder og ledige bogstaver, således f.eks. L for fladvogn til container og c for liggevogn.

Der har været forsøg på at samle materiel med nogenlunde ens egenskaber i underlitra-bogstavgrupper (f.eks. MX, MY og MZ), men i det lange løb er det strandet på mangel på bogstaver lokalt, hvorfor man har måttet vælge bogstaver andetsteds i alfabetet.

Til gengæld har man haft mere held med, at vogntyper, der er i familie, og vogne i togsæt så vidt muligt har samme underlitra (f.eks. An, Bn og Bns).

Hovedlitra (se nedenfor) angives altid med store bogstaver (majuskler). Underlitra angaves tidligere med kapitæler, men nu bruges udelukkende små bogstaver (minuskler på vogne og udelukkende store bogstaver på lokomotiver og togsæt.

På Wikipedia bruges af praktiske årsager konsekvent store bogstaver, hvor der i virkelighedens brugtes kapitæler.

Romertal

I enkelte tilfælde har man internt skelnet mellem undertyper af et givet litra med romertal (f.eks. D I, MZ II osv.). Disse er ikke påført materiellet.

DSB 1893 - 1941

Personvogne

(Note: 1. og 2. klasse sammenlagdes i 1934 til 1. klasse, mens 3. klasse skiftede navn til fællesklasse. Dette navn æmdredes i 1956 til 2. klasse.)

* A = Personvogn med 1. og 2. klasse (enkelte kun 1. klasse eller både 1., 2. og 3. klasse) * B = Personvogn med 2. klasse (BB - BC) eller 2. og 3. klasse (BD - BR) * C = Personvogn med 3. klasse * D = Postvogn * E = Rejsegodsvogn * S = Salonvogn

Godsvogne

* G = Lukket hestetransportvogn * H = Lukket godsvogn * I = Kølevogn * K = Åben højsidet godsvogn * P = Åben højsidet godsvogn * Q = Lukket godsvogn * T = Åben lavsidet godsvogn

DSB 1941 - 1965/1966

Tiden sidst i 1930'erne og begyndelsen af 1940'erne var præget af en mængde ombygninger af vognparken. Der indførtes trykluftbremse, stadig flere vogne fik selvstændigt system til belysning, kupevogne ombyggedes til midtgangsvogne osv. Dertil kom skiftet fra 1., 2. og 3. klasse til 1. klasse og fællesklasse i 1934 samt en nummerrække der forlængst var sprængt. En frisk begyndelse var derfor tiltrængt.

En historie vil vide at der var generaldirektør Knutzen selv der udarbejdede det nye system hjemme på spisebordet. I praksis har der nok været en del DSB-medarbejdere indvolveret men systemet forekommer dog alligevel på visse punkter noget hjemmestrikket i den løste den aktuelle situation men ikke tog højde for fremtiden.

Personvogne

'Hovedlitra'

 • A = Personvogn med 1. klasse (A - AP) eller 1. og 2. klasse (AR - AZ)
 • B = Personvogn med 1. og 2. klasse (kun BP og kun til 1953)
 • B = Personvogn med 2. klasse (fra 1959)
 • C = Personvogn med 2. klasse
 • D = Postvogn
 • E = Rejsegodsvogn
 • S = Salonvogn eller forsøgsvogn

'Underlitra'

 • E = Rejsegodsrum
 • K = Varmekedel
 • L = Mindre udgave af større vogn (kun til 1964)
 • L = Styreledninger til motorvogne og styrevogne (fra 1964)
 • M = Egenvarme
 • P = Overtaget fra privatbane
 • R = Danse- og udflugtsvogne eller indbygget restaurant
 • S = Styrevogn (dog ikke ved kupevogne)
 • T = Suspenderet varmekedel

Godsvogne

'Hovedlitra' * E = Åben højsidet godsvogn * F = Selvtømmende ballastvogn * G = Lukket hestetransportvogn (kun til 1953) * G = Lukket godsvogn med skydedør (fra 1954) * H = Lukket godsvogn * I = Kølevogn * K = Åben højsidet godsvogn * P = Åben højsidet godsvogn med aftagelig endevæg * Q = Lukket godsvogn * S = Åben bogiegodsvogn med forsænket vognlad * T = Åben lavsidet godsvogn evt. med sidestøtter * U = Beholdervogn/tankvogn til flydende gods * Z = Godsvogn ejet af privat firma

'Underlitra' * R = Skruebremse

DSB 1965/1966 - i dag

Dette system, der indførtes for godsvogne i 1965 og personvogne i 1966, er baseret på UIC's internationale system for litra men med nogle danske tilføjelser. I modsætning til tidligere systemer kan flere hovedlitra kombineres (f.eks. AB for personvogne med både 1. og 2. klasse).

En del ældre materiel beholdt deres litra fra 1941-systemet til udrangeringen.

Personvogne

'Hovedlitra' * A = Personvogn med 1. klasse (nu DSB 1.). * B = Personvogn med 2. klasse (nu Standard) * D = Rejsegodsvogn * P = Postvogn * S = Salonvogn * WL = Sovevogn * WS = Spisevogn (hos DSB i praksis kun kiosk)

'Underlitra' * a = Tidligere 1. klasses personvogn * c = Liggevogn * e = Styrevogn med ZWS (fjernstyring af ellokomotiver) * h = Harmonikaovergang * i = Ikke ryger * k = Kiosk eller automat * m = Længere end 24,5 m * o = Bn med Mo styreledninger A+B på Frederikssund banen 1974-78 * o = (Bn tidligere) renoveringsprogram 3 * o = (Bn nu) Nødbremseoverstropning * s = Styrevogn * t = Talested for togfører * v = (Bn) renoveringsprogram 2 * x = Særligt udstyr

Godsvogne

* E = Åben højsidet godsvogn * F = Selvtømmende godsvogn * G = Lukket godsvogn med skydedør * H = Lukket godsvogn med skydevæg * I = Kølevogn * K = Åben lavsidet godsvogn med nedklappelige sider og sidestøtter * L = Fladvogn til container * R = Fladvogn med bogier, sidestøtter og nedklappelige endevægge * S = Fladvogn med bogier, uden sidestøtter og uden endevægge * T = Lukket godsvogne med tag der kan åbnes * U = Beholdervogn/tankvogn til flydende gods

Privatbanerne

Kilder/litteratur

 • 1941: Omlitrering af personvognsmateriellet af Jens Bruun-Petersen. Jernbanehistorisk årbog `91, banebøger, 1991.
 • DSB materiel i drift under redaktion af Eilert Løvborg og Peter Mogensen. DSB drift, 1. udgave 1996, 2. udgave 2000.
 • Jernbanen.dk - Oversigt over de fleste materieltyper hos DSB
Print/export